Utvecklingssamtal

Två gånger per år har varje elev ett utvecklingssamtal tillsammans med sin coach för att prata om studierna. Inför varje utvecklingssamtalen skriver alla undervisande lärare omdömen för varje elev i varje ämne. Omdömena är aldrig ett löfte om ett visst betyg, utan betyget i kursen kan bli både högre eller lägre beroende på elevens framtida studieresultat i kursen.

Under utvecklingssamtalet fokuserar man på studierna i stort, studieteknik, elevens målsättningar och eventuella studieproblem. På höstterminen i åk 1 bjuds vårdnadshavarna in till utvecklingssamtalen. Kommande utvecklingssamtal hålls med den enskilde eleven. Självklart är vårdnadshavarna välkomna att delta om de vill. Om eleven har två eller fler kurser med omdömet IT (Icke tillfredställande studieresultat) kallas vårdnadshavaren även efter det första samtalet. För myndig elev hålls samtal enskilt, om inte eleven godkänner att vårdnadshavaren deltar.

Stäng meny