Plan mot diskriminiering och kränkande behandling

Vision för likabehandling på Östra gymnasiet:

Östra gymnasiets vision är att alla elever upplever att de behandlas lika oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. 

Östra gymnasiet ska vara en skola där olika personligheter uppmärksammas och får utrymme. Hänsyn ska tas till olikheter för att främja elevens möjligheter till social utveckling och framgång i studierna. 

Skolan ska karakteriseras av öppenhet och gemenskap. Eleverna ska känna sig trygga i sin skolmiljö och ingen elev ska känna sig utsatt för kränkningar.

Stäng meny